24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Michala Dandára

ThLic. Michal Dandár, Ph.D.

Vážení a milí návštěvníci chrámů, kostelů, kaplí a modliteben!

Rád bych vás jménem svým, i jménem pravoslavných duchovních a věřících přivítal v našich chrámech a modlitebnách.

V poslední době můžeme zaznamenat v naší společnosti, i v celé Evropě dva protichůdné trendy: jedním jsou ultrapravicové a ultralevicové nálady, které opět akcentují nacionalismus, protináboženské hnutí a rasovou nesnášenlivost.

Druhým trendem je návrat k původním křesťanským a morálním hodnotám. Ukazuje se, že život v postmoderní společnosti informačního věku nemění základní principy fungování společnosti a mezilidských vztahů – ba právě naopak: nově nabyté svobody jednotlivců i celých společností byly někdy bez křesťanských principů špatně chápány. Někteří si je vyložili tak, že svoboda znamená to, že si mohu vše dovolit a dělat co chci.

V informačním věku je správné chápání svobody ještě naléhavější, protože projevy jednotlivců na sociálních sítích nejsou téměř ničím omezeny, a při možnosti schovávat se za anonymní profily se ukazuje, co máme skutečně ve své duši. V tomto případě nás omezuje již jen naše svědomí.

Lidé velmi rychle pochopili, že takovéto chápání svobody vytváří společnost a společenské vztahy, ve kterých se téměř nedá existovat. Co chybí takovému chápání svobody? Je to především láska k druhému člověku, pochopení jeho problémů a pocitů, soucit, milosrdenství a odpuštění – tedy hodnoty, které již dva tisíce let reprezentuje a prosazuje křesťanství.

Ukazuje se, že skutečná svoboda nespočívá v tom, že si mohu dělat co chci, ale že jsem svobodný od strastí, které mne ovládají – skutečná svoboda spočívá v tom, že nade mnou nevládne hněv, nesnášenlivost, závist, nestřídmost v jídle, lenost, anebo touha po majetku a bohatství. Kdo takto chápe svobodu, žije v harmonii a míru jak se sebou samým, tak i se svým okolím.

Právě cesta k dosažení míru a pokoje v nás samých, i harmonie vztahů s našimi nejbližšími a společností jsou hodnoty, které nabízí křesťanství lidem v postmoderní společnosti.

ThLic. Michal Dandár, Ph.D.
arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube