24.05.2019
NOC KOSTELŮ
Soutěžní poznávací trasy na území města Brna pro všechny generace

Soutěžní poznávací trasy na území města Brna pro všechny generace

18. 5. 2019 | Brno

Srdečně zveme do Brna na zajímavá putování po stanovištích dvou nově přípravených poznávacích tras: O PANNĚ MARII, OCHRÁNKYNI BRNA a ODRAZ 30 LET SVOBODY V BRNĚNSKÝCH KŘESŤANSKÝCH DÍLECH.
Je třeba projít všechna místa dané trasy, na každém z nich zodpovědět otázku a získat razítko. (Na pořadí míst nezáleží). Soutěžní pas s informacemi lze získat na kterémkoli stanovišti. Úspěšní soutěžící obdrží během večera NK v katedrále a poté do 31. 5. 2019 na Petrově 5 (Biskupství brněnské, recepce) malou odměnu.

Soutěžní poznávací trasa O PANNĚ MARII, OCHRÁNKYNI BRNA
Na jednotlivých stanovištích se příchozí dozvědí zajímavé střípky z mariánské úcty předchozích generací.
18:00-22:45   Kostel sv. Tomáše: původní místo pro Palladium, Pieta
18:00-22:00   Jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie: P. Maria, ochránkyně před Švédy, P. Martin Středa
18:00-23:00   Minoritský kostel:
Loreta – domek P. Marie
19:30-22:00   Kostel  Neposkvrněného početí P. Marie, Křenová ul.: Panna Maria, ochránkyně v nelehké době počátku 20. století
18:45-23:00   Kostel P. Marie Pomocnice křesťanů, Žabovřesky: nový chrám  – splněný slib salesiánů, vězňů 20. století
18:45-23:00
   Kostel Zvěstování P. Marie, Tuřany: staletá poutní tradice věřících ze širokého okolí

Soutěžná poznávací trasa ODRAZ 30 LET SVOBODY V BRNĚNSKÝCH KŘESŤANSKÝCH DÍLECH
Jednotlivá stanoviště přiblíží zájemcům některá zajímavá křesťanská díla či aktivity, které byly zbudovány v uplynulém třicetiletí svobody a demokracie.
19:00-24:00   Katedrála sv. Petra a Pavla: adorační kaple, sousoší sv. Cyrila a Metoděje poblíž katedrály
18:00-23:00   Kostel sv. Jakuba: celková rekonstrukce chrámu, expozice na kůru, ve věži a na krovech
18:00-22:00   Jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie: nové koncertní varhany
17:00-22:00  
Řeckokatolický kostel sv. Josefa:  celková rekonstrukce kostela, obnova řeckokatolické církve u nás
17:00-22:00 
 Husův sbor CČSH, Botanická ul.: vznik díla Betánie
18:00-24:00  
Komárov, kostel sv. Jiljí: netradiční úprava presbytáře
18:30-22:45 
 Chrám Spasitele CČSH, Židenice: víceúčelový klub Suterén
19:00-21:00 
 Duchovní centrum Lesná: výstavba nového kostela
17:30-21:00 
 Klášter klarisek Soběšice: nově zbudovaný klášter 
18:45-23:00  
Kostel P. Marie Pomocnice křesťanů, Žabovřesky: nově zbudovaný kostel z r. 1995
17:00-23:00   Středisko Archa, Bystrc: ekumenické centrum
18:00-23:45 
 Radio Proglas Barvičova ul.: křesťanské rádio

Více informací:

Trasa O PANNĚ MARII, OCHRÁNKYNI BRNA
Kostel sv. Tomáše – původní místo pro Palladium, Pieta

Raně gotickou ikonu Madony daroval r. 1350 nově vzniklému augustiniánskému klášteru císař Karel IV. Věřící se po staletí u ikony modlili a mnohdy docházelo i k zázračnému vyslyšení jejich proseb: např. mimořádná ochrana hrstky obránců Brna při obléhání švédskými vojsky r. 1645 či uchránění města před morovými epidemiemi v 18. století. R. 1736 byl obraz zasazen do stříbrného oltáře, který byl za josefínských reforem při odchodu augustiniánů na Staré Brno přemístěn do starobrněnské baziliky. Dodnes je ikona Svatotomské Madony hluboce uctívána, její název Palladium znamená záruku trvání města. Po staletí byla věřícími uctívána též starobylá pieta (vyobrazení P. Marie s mrtvým Ježíšovým tělem) z 14. století, autorem byl pravděpodobně Jindřich Parléř, kameník a stavitel markraběte Jošta.
Kostel Nanebevzetí P. Marie u jezuitů – P. Maria: ochránkyně před Švédy, P. Martin Středa
V době obléhání Brna Švédy za třicetileté války působil ve městě jezuita P. Martin Středa. Dokázal sjednotit  Brňany k modlitbám o pomoc a ochranu k Matce Boží. Neúnavně povzbuzoval obránce města, aby se nevzdávali bez boje. A ačkoliv převaha švédských vojáků byla obrovská (dle některých pramenů až dvacetinásobná), Švédové nakonec Brno i po 112 dnech obléhání nedobyli a 15. 8. 1645 na svátek P. Marie odtáhli. P. Martin Středa zemřel r. 1648 a byl pochován v kryptě kostela.
Minoritský kostel  - Loreta – domek P. Marie 
Loretánský domek – Santa Casa – je dle tradice obydlí Panny Marie v palestinském Nazaretu, které bylo r. 1294 dopraveno lodí do italského Loreta. Město se časem stalo jedním z nejvyhledávanějších evropských poutních míst, kam putovaly mnohé generace věřících křesťanů. Poté od 2. poloviny 16. století se začala budovat i další odvozená poutní místa s kopiemi těchto staveb a stala se opět vyhledávanými centry mariánské úcty. Také minoritskou Loretu navštěvuje dodnes mnoho věřících s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie pro sebe, svůj domov a rodinu.
Kostel  Neposkvrněného početí Panny Marie, Křenová ul. P. Maria, ochránkyně v nelehké době počátku 20. století
Koncem 19. století dochází v Brně obdobně jako i v řadě dalších evropských měst k prudkému rozvoji průmyslu. Nastává mohutný příliv pracujících z venkova, v regionu jižní Moravy převážně katolického vyznání. Pro zvýšené množství věřících byly brněnské kostely kapacitně nedostačující, což znamenalo budování nových chrámů směrem k tehdejším periferiím. I tento nově zbudovaný secesní kostel dosvědčuje touhu věřících zasvětit své životy v nových podmínkách Matce Boží a též svěřit její ochraně celou neklidnou středoevropskou oblast. 
Kostel P. Marie Pomocnice křesťanů, Žabovřesky – nový chrám: splněný slib salesiánů, vězňů 20. století
Řeholníci - salesiáni Dona Boska, zaměřující se v katolické církvi zejména na práci s mladou generací, v našich zemích působí od 30. let 20. století. Dílo salesiánů v Brně-Žabovřeskách započaté před 2. světovou válkou bylo komunisty násilím ukončeno v 50. letech minulého století. Mnoho kněží a řeholníků bylo nezákonně uvězněno a odsouzeno k dlouhým rokům žaláře. I salesiáni nezůstali těchto perzekucí uchráněni. Již za války a poté i v komunistických věznicích úpěnlivě prosili Pannu Marii, Pomocnici v těžkostech, o ochranu svou i svých spolubratrů na svobodě a slíbili, že dožijí-li se svobodných časů a budou-li moci obnovit svou činnost, postaví k její cti v místě svého původního působiště v Brně-Žabovřeskách kostel. Tento slib dovršili v květnu 1995 a v novém víceúčelovém areálu působí dodnes.
Kostel Zvěstování P. Marie, Tuřany – staletá poutní tradice věřících ze širokého okolí
Poutní místo Tuřany je jedním z nejstarších na Moravě. Podle legendy má původ v době sv. Cyrila a Metoděje, kteří sochu Panny Marie s Ježíškem na klíně s sebou přinesli z domu svých rodičů v Soluni. Při rozvrácení Velké Moravy ji zbožný lid ukryl v lese, kde ji v roce 1050 našel chrlický rolník Horák v šípkovém keři. Od středověku se kostel s milostnou sochou Matky Boží „v trní“ na oltáři stal poutním místem. V průběhu času, zejména za působení jezuitů v 17. a 18. století, se dále zvyšovala úcta věřících a rostl počet poutníků. V roce 2009 se na nedalekém letišti uskutečnila návštěva papeže Benedikta XVI. Milostná socha tuřanské Matky Boží zdobila papežský oltář.

Trasa ODRAZ 30 LET SVOBODY V BRNĚNSKÝCH KŘESŤANSKÝCH DÍLECH
Katedrála sv. Petra a Pavla:
adorační kaple

V gotických prostorách bývalé severní vchodové předsíně katedrály byla 29. 6. 2005 zpřístupněna nově zbudovaná adorační kaple Těla Kristova. Oltář i interiér navrhl a realizoval velehradský akademický sochař Otmar Oliva, který svými díly vyzdobil řadu sakrálních prostor nejen v České republice.
sousoší sv. Cyrila a Metoděje poblíž katedrály
Kamenné sousoší sv. Cyrila a Metoděje z června r. 2013 vzniklo na upomínku 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. Oba bratři jsou spolupatrony brněnské katedrály, diecéze i celého evropského kontinentu. Autoři Vladimír Matoušek a Radim Horák sochy vytesali z jednoho kusu pískovce (lom Božanov). Z každé strany je do nich vyřezán dvouramenný patriarchální kříž, v 9. století běžné zobrazení v původní vlasti soluňských bratří, kteří je přirozeně zavedli i na Velké Moravě.
Kostel sv. Jakuba: celková rekonstrukce chrámu, expozice na kůru, ve věži a na krovech
Chrám sv. Jakuba je nedílnou součástí kulturních dějin města Brna, a to nejen svým neobyčejným architektonickým pojetím jako jedna z mála halových staveb na Moravě. V letech 2015–2016 proběhla nutná rozsáhlá obnova chrámu, která se pokusila interiéru navrátit podobu z konce 19. století, kdy proběhla regotizace prostor. Rozsáhlé práce spočívaly v řemeslně náročné obnově hlavního a bočních oltářů a dalšího cenného mobiliáře, ve výmalbě kleneb a v restaurování kamenosochařských prvků. Od r. 2016 má kostel zpřístupněnou věž s gotickým schodištěm, které je vytvořeno ve tvaru dvojité šroubovice (ve střední Evropě jsou podobná schodiště pouze v Olomouci a v rakouském Grazu). Ve věži na kůru a v krovech, které byly také zpřístupněny, vznikla stálá expozice mapující proměny kostela v čase a přinášející fotografie z historie a rekonstrukcí kostela. Návštěvníci si mohou zblízka prohlédnout zvon Panna Maria z r. 1658, vážící cca 3025 kg, a z ptačí perspektivy shlédnout centrum města s nám. Svobody, katedrálou sv. Petra a Pavla, věží radnice a s kostelem sv. Michala.
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie: nové koncertní varhany
Varhany zhotovené švýcarskou varhanářskou firmou jsou věnovány památce anglického mučedníka sv. Edmunda Kampiána. V červnu 2014 nahradily původní barokní nástroj zničený při bombardování Brna za 2. světové války. Mají 3483 píšťal, moderně řešený manuál, kvalitní skříň a krásnou výzdobu. Svým zvukem a provedením patří mezi nejkvalitnější a nejmodernější varhany v České republice.
Řeckokatolický kostel sv. Josefa: celková rekonstrukce kostela, obnova řeckokatolické církve u nás
Řeckokatolická církev – katolická církev byzantského (východního) obřadu – vznikla na konci 16. století odtržením části pravoslavných církví a jejich přidružením k římskokatolické církvi. Na našem území měla od r. 1818 ústředí v Prešově, od 1. poloviny 20 století pak v Praze (u sv. Klimenta) a pro Moravu a Slezsko později farnost i v Brně. V dubnu 1950 komunistický režim tuto církev v Československu zakázal a postavil mimo zákon; její věřící byli prohlášeni za pravoslavné. Mnoho řeckokatolických kněží bylo odsouzeno a strávilo dlouhá léta v komunistických věznicích, biskup Gojdič odsouzený na doživotí v žaláři zemřel. Činnost řeckokatolické církve byla nakrátko obnovena v r. 1968, avšak záhy až do r- 1989 opět podstatně omezena. V dnešní době má tato církev v ČR 20 farností, 7 děkanátů a 25 kněží (území jedné řeckokatolické farnosti zpravidla zahrnuje území několika okresů).
V r. 2010 dostali řeckokatolíci do užívání desítky let uzavřený kostel sv. Josefa v centru Brna, který prošel celkovou stavební a restaurátorskou obnovou. Od  r. 2014 se zde konají pravidelné řeckokatolické bohoslužby. Kostel slouží také k pořádání koncertů a dalších kulturních akcí.
Husův sbor CČSH, Botanická ulice: vznik díla Betánie
Nestátní nezisková organizace Betánie vznikla před 25 lety, kdy se skupina členů CČSH z Husova sboru na Botanické ul. začala aktivně zajímat o potřeby seniorů. Z původně dobrovolnického sdružení vyrostla Betánie – křesťanská pomoc v zapsaný ústav, který poskytuje celou škálu registrovaných sociálních a zdravotnických služeb, od terénní práce pečovatelek a zdravotních sester v domácnostech přes odlehčovací služby určené pečujícím rodinám až po služby dlouhodobé pobytové. Veškeré informace o nabídce služeb ústavu jsou dostupné na adrese www.betanie.eu.
Komárov, kostel sv. Jiljí: netradiční úprava presbytáře
V letech 1999–2004 byl interiér kostela upraven, aby vyhovoval požadavkům reformy II. vatikánského koncilu a představám nového tisíciletí. Dominantou presbytáře je dřevěné retabulum tvořené prostorově zakřivenými trámy, které vytvářejí dvě strany symbolizující Starý a Nový zákon (vybrané úryvky jsou vytesány do dřeva) Bible. Výtvarný návrh stavebních úprav a výzdoby provedl architekt Jiljí Šindlar. Většinu řezbářských prací realizoval brněnský autor Vladimír Matoušek. V roce 2017 byla v kostele instalována nová křížová cesta od akademického malíře Milivoje Husáka.
Chrám Spasitele CČSH, Židenice: víceúčelový klub Suterén
Zchátralé suterénní prostory pod chrámem se od r. 2003 průběžně rekonstruují k všestrannému využití pro církev i širokou veřejnost. V současnosti nabízí klub Suterén zrcadlový sál pro cvičení, klubovnu, multifunkční místnost a klubové divadlo. V nich se v průběhu školního roku konají různé aktivity a akce pro děti, mládež i dospělé.
Duchovní centrum Lesná: výstavba nového kostela
Věřící z Lesné v letech 1990–2004 nejprve vybudovali převážně z vlastních prostředků tzv. Duchovní centrum, víceúčelové zařízení pro bohoslužby, různé aktivity, setkávání a společenské akce. Po letech sbírání prostředků od září 2017 vzniká za velkých obětí výhradně z darů věřících stavba kostela. Pravděpodobně už letos bude hrubá stavba dokončena. Vybavovat se bude následně podle finančních možností. Patronkou budovaného kostela je blahoslavená Marie Restituta, rodačka ze sousedních Husovic, řeholnice vykonávající službu zdravotní sestry ve vídeňských nemocnicích, za 2. světové války umučená nacisty.
Klášter klarisek Soběšice: nově zbudovaný klášter
Klarisky, ženské modlitební společenství v rámci katolické církve, patří k františkánské řeholní rodině. Jejich zakladatelka sv. Klára r. 1253 při sestavování závazných řeholních pravidel čerpala z odkazu sv. Františka z Assisi (1182-1226). Klarisky žijí v odloučenosti v klauzuře kláštera, kam nikdo jiný nemá přístup. Tento prostor ticha a modlitby opouštějí jen v nezbytných případech. Nevykonávají žádnou apoštolskou ani charitativní činnost, ale svým životem modlitby zaštiťují všechna činná křesťanská díla a modlí se i za naši vlast a celý svět. Celou vlastní existenci nabízejí Bohu ve slibech poslušnosti, chudoby a čistoty. Celosvětově dnes existuje na 750 klášterů, kde žije okolo 16.000 sester.
Soběšický klášter a kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie byl posvěcen v r. 1997, nyní zde žije 9 sester.
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Žabovřesky: nově zbudovaný kostel z r. 1995
Salesiáni Dona Boska přišli do Brna-Žabovřesk v r. 1939 a 8. 12. téhož roku byl vysvěcen provizorní kostel, který sloužil zároveň jako divadelní sál. Stačilo jen otočit židle… V 60. letech budova vyhořela a salesiáni slíbili, že dožijí-li se svobody a budou moci znovu žít pro mladé lidi, vystaví P. Marii Pomocnici z vděčnosti v Žabovřeskách kostel. Svému slibu dostáli a podle projektu ing. arch. Opatřila vybudovali kostel se střediskem mládeže. Chrám byl vysvěcen 27. 5. 1995. Na jeho interiéru se podílel malíř a grafik Milivoj Husák, autor oltářního obrazu a křížové cesty, a sochař Jiří Netík, který vyřezal kříž a sochu sv. Jana Boska.
Středisko Archa, Bystrc: ekumenické centrum
Archa je křesťanské ekumenické centrum vybudované bystrckou římskokatolickou farností v roce 1994. Vcelku nenápadná bílá přízemní stavba má při pohledu z výšky symbolický tvar srdce. Toto místo chce být srdcem sídliště, místem, kam lidé rádi přicházejí, aby se setkávali spolu navzájem i s Bohem. Kromě bohoslužeb zde probíhají také různé přednášky, koncerty a modlitební setkání, které společně připravují členové církve římskokatolické, metodistické a bratrské.
Radio Proglas,  Barvičova ulice: křesťanské rádio
Radio Proglas je rozhlasová stanice založená na tradičních křesťanských hodnotách. Šíří poselství evangelia a křesťanskou kulturu formou programové nabídky pro všechny generace. Pomáhá posluchačům doplňovat vzdělání, vede k úctě ke kulturnímu dědictví, náboženské víře a k dobrým mravům. Nabízí objektivní vyvážené zpravodajství a publicistické pořady s přihlédnutím ke specifiku regionů. Radio Proglas nevysílá reklamy, prostředky potřebné pro svoji činnost a svůj rozvoj získává od svých posluchačů a dárců.

 


 


Další aktuality

Noc kostelů 2020

Noc kostelů 2020

30. 6. 2019 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 5. června 2020.

více …

Tajemství brněnských kostelů – 10. ročník

Tajemství brněnských kostelů – 10. ročník

29. 6. 2019 | Brno

Již podesáté připravili obětaví pořadatelé z komunity Emmanuel poznávací soutěžní okruh v centru Brna pro dvojice malých detektivů od 9 do 15 let.
 

více …

Noc kostelů v litoměřické diecézi

Noc kostelů v litoměřické diecézi

7. 6. 2019 | Litoměřice

Letošní Noc kostelů byla pro litoměřickou diecézi jubilejní desátá a těšila se opět velkému zájmu veřejnosti. Dle prvních ohlasů ji provázela krásná atmosféra a na mnoha místech se protáhla dlouho přes plánovaný program.

více …

Noc kostelů na kole v Hradci Králové

Noc kostelů na kole v Hradci Králové

3. 6. 2019 | Hradec Králové

V nejbližším okolí Hradce Králové proběhla cyklistická pouť v rámci Noci kostelů, kdy byl připraven speciální program pro cyklopoutníky v 8 kostelech.

více …

Cesta ke svobodě ve Vysokém Mýtě

Cesta ke svobodě ve Vysokém Mýtě

3. 6. 2019 | Hradec Králové

Ve Vysokém Mýtě všechny kostely a modlitebny spojovala hra "Cesta ke svobodě".

více …

Noc kostelů v České televizi

Noc kostelů v České televizi

27. 5. 2019 | Praha

Přinášíme vám část pořadu "Události, komentáře", kde o Noci kostelů promluvila Angelika Pintířová pomocí telemostu přímo z kostela sv. Karla Boromejského na Malé Straně.

více …

Kostely v pražské arcidiecézi zaznamenaly přes 111 000 vstupů

Kostely v pražské arcidiecézi zaznamenaly přes 111 000 vstupů

25. 5. 2019 | Praha

V jednu hodinu v noci jsme v pražské arcidiecézi zaznamenali od 251 kostelů (z 353 přihlášených) na 111 314 návštěvnických vstupů. 

více …

Tisková zpráva Plzeňské diecéze

Tisková zpráva Plzeňské diecéze

21. 5. 2019 | Plzeň

I letos se můžeme těšit jak na tradiční prohlídky interiéru kostelů, tak na netradiční zážitky v rámci bohatých doprovodných programů při Noci kostelů konaných po celé diecézi. Zpřístupní se místa i běžně nedostupná, po Plzni bude jezdit historický trolejbus s hudebním doprovodem během jízdy.

více …

Cyklotrasa Po stopách předků: Brno (Černovice, Komárov, H.Heršpice) - Blučina - Židlochovice - Hrušovany

Cyklotrasa Po stopách předků: Brno (Černovice, Komárov, H.Heršpice) - Blučina - Židlochovice - Hrušovany

18. 5. 2019 | Brno

Pro vyznavače putování na dvou kolech z Brna a okolí je letos připravena cyklotrasa "Po stopách předků" s variantami pro děti a pro všechny generace.

více …

Cyrilometodějská stezka Bílovice – Adamov – Křtiny

Cyrilometodějská stezka Bílovice – Adamov – Křtiny

18. 5. 2019 | Brno

Poutní soutěžní trasa pro všechny generace Cyrilometodějská stezka připravená k výročí 1150 let od úmrtí sv. Cyrila propojí Bílovice nad Svitavou s kostelem sv. Cyrila a Metoděje, adamovský kostel s pozoruhodným Světelským oltářem a mariánský křtinský chrám, kde podle tradice křtili přímo sv. Cyril a Metoděj a jejich žáci.

více …

Čtvrtý ročník Noci kostelů ve věznici Příbram-Bytíz

Čtvrtý ročník Noci kostelů ve věznici Příbram-Bytíz

6. 5. 2019 | Praha

Vězeňská kaple a přilehlé prostory věznice Příbram-Bytíz letos počtvrté ožijí připravovaným programem Noci kostelů. Na co se odsouzení a pozvaní návštěvníci mohou těšit letos?

více …

Noc kostelů na YouTube

Noc kostelů na YouTube

2. 5. 2019 | ČR

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na 11. ročník Noci kostelů, která se bude konat v pátek 24. května 2019.

více …

Předprogram Noci kostelů u Dejvických evangelíků

Předprogram Noci kostelů u Dejvických evangelíků

2. 5. 2019 | Praha

Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Dejvicích srdečně zve na přednášku ekonoma Tomáše Sedláčka na téma Radikalita dobra aneb co může křesťanství nabídnout budoucí společnosti. Akce se koná v předvečer Noci kostelů - ve čtvrtek 23. 5. 2019 od 19:00 v ulici dr. Zikmunda Wintra 15, Praha 6. Vstup zdarma.

více …

Jedinečná Noc kostelů na kole

Jedinečná Noc kostelů na kole

2. 5. 2019 | Hradec Králové

V pátek 24. května se koná každoročně mezinárodní Noc kostelů. V Hradci Králové jsme navázali na loňský úspěšný první ročník Noc kostelů na kole.

 

 

více …

Audiospot zve na Noc kostelů

Audiospot zve na Noc kostelů

25. 4. 2019 | ČR

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje na 1400 kostelů a modliteben.

Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více …

Slovo k mottu Noci kostelů - Mgr. Ing. Michal Němeček

Slovo k mottu Noci kostelů - Mgr. Ing. Michal Němeček

5. 4. 2019 | ČR

Noc kostelů

Noc kostelů je večerem, který otevírá vzácná posvátná místa v celé naší zemi. Je ale také vázán na celé dědictví židovsko-křesťanské kultury a především víry. Proto každoročně hledáme motto, které by Noc kostelů provázelo. Letos je motto spojeno s citací z biblické knihy proroka Izaiáše.

Autor biblického textu povzbuzuje ty, kteří uprostřed všemožného soužení, které přichází z mnoha stran, jdou s Bohem. Oni zakusí radost a Boží ochranu.

více …

Vizuální styl Noci kostelů 2019

Vizuální styl Noci kostelů 2019

5. 3. 2019 | ČR

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2019, který je společný pro všechny zapojené země. Noc kostelů se bude letos konat v pátek 24. května 2019.
Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 30,29 z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již téměř 700 kostelů a modliteben.

více …

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2019

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2019

7. 2. 2019 | Hradec Králové

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2019, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

více …

Noc kostelů 2019

Noc kostelů 2019

2. 7. 2018 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 24. května 2019.

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube