YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, předseda ČBK, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

         

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

PŘIHLÁŠENÍ KOSTELA DO NOCI KOSTELŮ 24. 5. 2013


Je třeba

1. respektovat CÍLETEZE,

2. vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM,

3. duchovním správcem nahlásit nejbližšímu koordinátorovi:
• NÁZEV KOSTELA, OBEC, OKRES
• KONTAKT NA EDITORA programu (jméno a email) (editor se stará o editaci programu a informací o kostele na www.nockostelu.cz).  

Kontakty pro přihlašování:
 
Brno
Mgr. Zlata Součková
České Budějovice
Mgr. Štěpán Hadač
Hradec Králové
Mgr. Stanislava Kučerová
Litoměřice
Ing. Kristýna Solničková, MBA
Olomouc
Ing. Pavel Mléčka
Ostrava - Opava
Ing. Ludmila Stuchlá
Plzeň
Bc. Marie Lachmanová
Praha
Zuzana Kakušková


Noc kostelů 2013 je:

 
- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,

- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,

- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.
 

Slovo k mottu Noci kostelů od P. Mgr. Víta Zatloukala, biskupského vikáře pro pastoraci v ostravsko-opavské diecézi

„Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“  (Zach 14,7)

Tma nám přináší pocit ohrožení. Prožíváme pocit bezmoci. Volání proroka Zachariáše může být vyjádřením každého člověka, který očekává záchranu. Nejen ochranu před zlem, ale trvalou záchranu, kterou už nic neohrozí. Kde vzít naději? Kde vzít sílu k očekávání, že spravedlnost, právo, obecné dobro zvítězí? Mnohokrát jsme se zklamali, mnohokrát jsme byli opět ponořeni do situací, které se staví proti nám. Nadějí nám je pouze to, že po noci přichází svítání, po zimě jaro. Že čas odnese zlé a opět bude pro co žít.

V této chvíli chápeme touhu člověka po absolutním dobru. Touhu člověka po opravdové lásce nedotčené sobectvím. Touhu, aby náš křehký život měl cíl.
Otevřené kostely se v naší milostiplné noci mohou stát majákem naděje pro každého člověka, který hledá jako Zachariáš trvalou záchranu, spásu. Nejde o zářící, mnohdy barevná okna, která v noci tohoto světa budou svítit dlouho do noci. Nejde především o program, který nabídneme.
Kéž lidé, kteří chrámy navštíví, najdou v nich ty, kteří pro ně budou živým svědectvím naděje vložené v Ježíše Krista. Jsme přece lidé, kteří již žijí v Duchu a v Pravdě, kteří mají živý vztah k Bohu nejen v kostele. Celý náš život, vše co říkáme, co děláme, jak se chováme, ať je projevem důvěry pramenící z poznání, že v  Ježíši je záchrana. Pak se v nás lidé setkají s Ním, Živým na věky. My, lidé skutečně živí, jsme přece slávou Boží (sv. Irenej z Lyonu); ta září nad každým místem a naším nehasnoucím světlem je Beránek (srv. Zj 21,23).
Pokoj vám!