Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2011

Noc kostelů 2011 očima pořadatelů

Jaroměřická Noc kostelů plná zážitků

Poprvé se letos farní společenství v Jaroměřicích nad Rokytnou zapojilo do Noci kostelů, která koncem května zaplňuje naše svatostánky od Valašska po Šumavu. Třicítka pořadatelů se po stránce organizační v sobotu 27. května postarala o 450 návštěvníků na jedničku s hvězdičkou.
Děti, ale i dospělí se dozvěděli mnoho zajímavého o kostele a jeho vybavení od Miroslavy Prokopové, především pak ženy se naučily pod vedením Jany Kopečkové základním krokům židovských tanců, celý program komentovala Ladislava Hartmanová.
Chrámový sbor pod taktovkou Ladislava Šabackého přednesl i se sólisty řadu krásných skladeb. Předvedli se i mladí se svou scholou a krásnými fanfárami zaujali přítomné Lukovští trubači.
„Jedna akce za druhou,“ vyjádřil se starosta Jaroměřic Jaroslav Soukup o Muzejní noci v Mor. Budějovicích a o Noci kostelů, „a jedna hezčí než druhá.“ A se slovy: „To si nenechám ujít, vždyť i malíř musel ležet, když tu fresku maloval,“ si pak lehl na podlahu kostela na karimatku, aby se díval bez naklánění do kopule chámu. „Můj dojem z celé akce je mimořádně příznivý. Lidé se tak, stejně jako já, seznámili nejen s chrámem, ale s celým jeho zázemím, kůrem, s kaplemi, ochozy, s věží,“ zhodnotil Noc kostelů starosta.
Vystoupení navazovalo jedno na druhé. Skutečnou lahůdkou však byla módní přehlídka. Návštěvníci se dozvěděli humornou formou vše o oblečení kněze, ale mohli zhlédnout i historické ornáty značné ceny. K oltáři přicházeli pánové převlečení za kněze a předváděli, jak se mění barvy během celého liturgického roku.
O půl jedenácté se kostel svaté Markéty zahalil do tmy. Jen světélka svíček ozařovala oltáře a lucerny. Do tohoto decentně nasvíceného prostoru se z kůru ozvaly velebné tóny varhan. Brzy se ukázalo, že na ně hraje skutečný Mistr – místní rodák Martin Čech. Lidé při jeho improvizacích snad ani nedýchali – taková to byla krása… Po vystoupení pak potlesk nebral konce a varhaník musel přidávat.
S půlnocí nastalo loučení a také potlesk za krásnou akci plnou nečekaných překvapení a úžasných zážitků.
Pavel Kryštof Novák

Noc kostelů v Troskotovicích

Noc kostelů v Troskotovicích začala mší svatou, kterou doprovázely písničkami děti pod vedením paní učitelky Aničky Dovrtělové. Po velikém zvonění a komentované prohlídce kostela vystoupily děti z místní ZŠ a MŠ. Pod vedením paní ředitelky Stanislavy Vráblíkové si připravily pásmo básniček, písniček a čteného příběhu o svatém Václavovi. Na to navazovalo úspěšné hudební vystoupení dětí, které si připravily několik písniček s hudebními nástroji, převážně se zobcovými flétnami. Dále následovala návštěva pana faráře Ondřeje Titěry z Českobratrské církve evangelické z Miroslavi. S ním se objevili v kostele také troskotovičtí občané, kteří se hlásí k evangelické církvi. Divadelní scénku o svatém Václavovi, kterou zahrály děti z Miroslavských Knínic pod vedením paní katechetky Radky Weissové, zhlédlo asi nejvíce účastníků Noci kostelů v Troskotovicích. Ve 20,30 h zazněly v kostele varhany, na které zahrál pan varhaník Pavel Sova z Miroslavi a doprovodil miroslavský chrámový sbor. Ten zazpíval loretánskou litanii a několik písniček o Panně Marii. Před přednáškou jáhna Petra Šmerala předal P. Pavel Merta dárky pro děti, které se zúčastnily soutěže kreslených prací na téma: „Kostel očima dětí“ nebo na téma „kníže Václav“. Zajímavé je, že se na prvním místě umístili dva kluci, na druhém místě jeden chlapec a kolektivní obrázek dětí z MŠ a na třetím místě byla jedna holčička. Všem, kteří se soutěže zúčastnili, byly předány omalovánky o sv. Václavovi. Po milé, za srdce chytající přednášce pana jáhna se kostel kolem desáté hodiny téměř vyprázdnil – zůstalo jen asi deset farníků, kteří se zúčastnili modlení večerních chval.
Během celého večera byla možnost navštívit sakristii, kde bylo k vidění několik liturgických předmětů a ornátů. Nejednou se výkladu o názvech a užívání těchto předmětů ujal osobně otec Pavel. Velký zájem byl o užívání ornátů, jejich střídání v barevnostech během liturgického roku. Druhým hojně navštěvovaným místem v kostele byla farní kronika. Zvláště starší občasné Troskotovic se s chutí začetli do historických záznamů o naší farnosti. Nejen děti, ale i dospělí si přišli zapálit svíčku s tajným přáním. Případnou prosbu či poděkování mohli napsat na papírek a ten dát do ošatky. Tyto prosby se pak četly při modlení večerních chval. Svíčky se skládaly vedle sebe ve tvaru srdce. Někteří odvážlivci se vydali na kostelní věž, ve které jsou umístěny dva zvony.
Po celou dobu konání akce bylo pro účastníky připravené občerstvení v tělocvičně školy (hned vedle kostela). Zde byla umístěna také výtvarná dílna pro děti a dětský koutek. Koláče, řezy a jednohubky připravili místní farníci, minerálky a ovoce byly od jednoho ze sponzorů. Sponzorsky byly také pořízeny knižní odměny pro děti, květinová výzdoba kostela a kytičky pro paní učitelky, které připravovaly děti na vystoupení. Ostatní účinkující byli obdarováni lahví vína -také od sponzora. Krásný dárek byl připraven pro děti. Jeden ze sponzorů nechal zhotovit barevný batoh s nápisem Troskotovice 2011. Dovolím si tvrdit, že průběh programu nenarušil ani silný liják, který nás „uvěznil“ v kostele kolem půl deváté. Celkem se do našeho kostela přišlo podívat přibližně 260 návštěvníků.                                                                                                    

Anna Šuláková


... a v nedaleké Miroslavi

Za celý večer (17°°-22.30) se vystřídalo v kostele cca 110 lidí. Plánovaný program jsme dodrželi, zájem byl přibližně vyrovnaný během celého večera o všechny části programu. Na samý závěr (ve 21.30) navštívil náš kostel i synodní senior ČCE a předseda ERC Joel Ruml.
Doprovodný program - výstavu biblí (bylo k zhlédnutí 135 různých výtisků, i nejstarší díly Kralické šestidílky z let 1587 a 1601) zhlédlo již ve čtvrtek a v pátek dopoledne celkem šestnáct tříd miroslavské Základní školy, tj dalších cca 270 návštěvníků.

Organizátoři byli unaveni ale spokojeni se vstřícným zájmem veřejnosti.

Mgr. Ondřej Titěra, farář 

Noc kostelů s Františkem Líznou v Moravanech u Brna

Noc kostelů se letos v Moravanech konala poprvé. Do příprav se angažovala prakticky celá farnost, ať už vezmeme v úvahu programové části či realizační přípravy.
Program se nám podařilo dodržet i když jsme se časově lehce posunuli.
Začali jsme v 16:00h zvoněním zvonů a úvodním slovem a modlitbou našeho duchovního správce, P. Tomáše, který má naši farnost (tj. Moravany a Nebovidy) na starost. V první hodině byl program volný, návštěvníci mohli vstupovat do věže kostela se zvonicí – ta bývá obvykle nepřístupná; mohli si prohlédnout kúr a varhany, sakristii i celý kostel.

Při vstupu do kostela dostal každý návštěvník plánek kostela s popisky, kde se co nachází, vč.obrazů, soch , zpovědnice atd. Počítali jsme přitom i s lidmi, kteří do kostela nechodí a nemají tudíž povědomí o tom, co je např. Presbytář apod.

Nástěnku jsme věnovali historii kostela sv. Václava.
Informovali jsme o prvních záznamech, o požárech, rekonstrukcích, ale také o změnách v interiéru a jedna starší farnice nám přinesla dokonce seznam kněží, kteří v Moravanech sloužili od roku 1945. Několik farnic nám poskytlo k vystavení fotografie, na kterých byly zachyceny různé události, které se v kostele děly. Mohli jsme tak nahldnout, jak asi vypadala slavnost Božího těla v roce 1945 anebo jak vypadal kostel před II. Vatikánským koncilem.
V 17h jsme dali slovo těm nejmenším: děti vě věku od 3 do 10 let zahájily hudební pásmo 4 písněmi s ukazováním, jedna místní školačka nám předvedla jak se hraje na akordeon a necelou půlhodinku nás bavila zpěvěm a hrou na hudební nástroje kostelní schola sestávající se z členů moravanských i nebovidských.

Farní půdní prostor nám poskytl poklady jako jsou staré misály a jiné obřadní knihy pro svátosti křtu, svatební obřady ale i pohřby. Našli jsme také starou knihu farních příjmů a výdajů, ručně psanou, z období kolem roku 1898. Rádi jsme se s návštěvníky podělili a knihy jsme v kostele vystavili. Stejně jako staré zachovalé kněžské ornáty, které jsme ve farním podkroví našli.
Malou výstavku současného umění - kreseb a fotografií uspořádal mladý moravanský umělec Vojtěch Maša.
V rámci odpoledne a večera se také prezentovalo místní Misijní klubko, jehož vedoucí a členové informovali o činnosti klubka, smyslu své existence, Papežských misijních dílech a také předvedli svoji tvorbu. Formou malého workshopu pomáhali ostatním dětem vyrobit si nějakou tu drobnost za pomocí tužek, nůžek a papíru.
U bočního oltáře jsme umístili projekční plátno, na které jsme v průběhu večera promítali fotografie ze současného života farnosti. Využili jsme ho také pro pásmo fotografií z loňské bezmála 280km dlouhé pěší pouti našich mužů do Mariazell. Někteří z nich nám o ní přišli osobně pohovořit a podělit se se zážitky, strastmi i radostmi celé cesty.
Očekávaným hostem byl P. František Lízna, který s malým zpožděním dorazil do Moravan a návštěvníkům popovídal o svých poutích. Spolu s P. Tomášem pak sloužili ve 21h mši svatou za farníky, kterou program vyvrcholil. Na mši sv. plynule navázala adorace před Nejsvětější svátostí doprovázená slovem a písní.
V průběhu večera jsme zapalovali u kříže vedle kostela svíčky, každý návštěvník dostal úryvek z Písma sv. a měl také možnost se ve stanu vedle kostela občerstvit – moravanské farnice připravily spoustu dobrot.
Po 23h jsme program ukončili.

Celou akci podpořilo nespočet sponzorů, kteří zdarma poskytli výrobu bannerů, roznos letáků, vyhlášení obecním rozhlasem, party stan, nápoje, občerstvení, projekční plátno s projektorem, nástěnky, věšáky, stoly s lavičkami, ozvučení , fotografie, svíčky, výběr a tisk úryvků z Bible, aranžmá květin, úklid a v neposlední řadě úsilí a práci při přípravách, realizaci a pomoci při konání akce týmu čítajícímu nejméně ke 30 organizátorů a pomocníků. Všem těmto upřímné Pánbůhzaplať!

Déšť, který v pátek přišel, bohužel omezil účast moravanských obyvatel, takže počet návštěvníků se pohyboval kolem 200. Mnozí z nich zústali po prohlídce v kostele a účastnili se dalšího programu.

Reakce na Noc kostelů v Moravanech byly velice pozitivní,ať už se týkaly jednotlivých částí programu, celkové atmosféry či přístupu farníků.

Lenka Šimonková

Noc kostelů v kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích

Zpěváci na kůru se snaží ze všech sil, jedna píseň krásnější než druhá, dole v kostele se zimomřivě krčí pár osamělých pořadatelů... Takhle nějak vypadal jeden z mých „nejoblíbenějších“ snů poslední doby. Nakonec všechno dopadlo jinak ... ale vezmu to pěkně po pořádku.
„Na Noc kostelů vždycky prší“, říkají zkušení. A mají pravdu. Letos tedy nastopro. A tak zatímco ještě den předtím, ve čtvrtek, venku pražilo slunko a my jsme se potili při přípravách, pátek se „vyvedl“ úplně jinak. Oproti předpovědi, která slibovala Moravě déšť až odpoledne a večer, spadly první kapky již dopoledne a po obědě se kapání rozvinulo v celkem regulérní liják. Kolem čtvrté hodiny odpolední jsme využili přechodný pokles zásob horní vody a téměř za sucha jsme na „Svatovavřineckém dvorečku“ vztyčili altán, coby dočasné útočiště občerstvovací stanice. Pak už zbylo jen nainstalovat venkovní poutače a směrovky, a díky řádné čtvrteční přípravě jsme kolem páté byli připraveni. Jen aby přišli...
Protože u nás měla NK začít úderem zvonu v 17.50, rozešli se pořadatelé, hlavně ti mladší, po okolí, aby si ukrátili dlouhou chvíli. Ovšem překvapivě se již v půl šesté do kostela začali trousit návštěvníci, domáhajíce se razítek do poutnické brožurky. A tak jsme pořadatelské stádečko opět sehnali do houfu a s předstihem začali.
V 18.00 utichly zvony a rozezněly se varhany, aby slavnostním chvalozpěvem „Te Deum“ mohla začít mše svatá. Kostel mně připadal plnější než obvykle, což bylo dobré znamení. Přesto se mi docela zdárně podařilo svůj zdravý pesimismus přenést na některé z účinkujících, takže jak Terka k programu pro děti, tak paní Ulrichová k přednášce o historii kostela, nastupovaly se slovy: „Komu to budu říkat, třeba tam nikdo nebude...“ Ale byli tam a bylo jich požehnaně – jak dětí, tak historiechtivých dospělých. A tak jsme již v prvním hlášení po dvacáté hodině mohli oznámit světu kolem 270 návštěvníků.
A další přicházeli v průběhu večera a začínající noci, takže nakonec byly všechny části programu hojně navštíveny a moje noční můra definitivně dostala na frak. A tak, když přišla půlnoc, a my se (konečně) uklidnili před Eucharistií, mohli jsme po závěrečném požehnání bilancovat: Přišlo zhruba 500 návštěvníků (474 zaregistrovaných plus někteří, co unikli bedlivému oku pana Svobody), bylo vypito 35 litrů čaje a snězena celá fůra skvělých koláčů, tyčinek, závinů apod. od našich obětavých farních hospodyněk.
Vidina teplé postýlky byla lákavá, přesto ale hrstka statečných vydržela až do konce, takže jsme ještě v noci zvládli téměř vše uklidit, zahladit stopy a uvést kostel do stavu připravenosti na ranní mši svatou.
Na závěr už zbývá jen poděkovat všem účinkujícím, pořadatelům, pomocníkům, všem, kdo pomohli s propagací a kdo se za nás modlili. Největší dík ale patří hlavnímu Organizátorovi a Pomocníkovi: Pane, děkujeme!
Michal (farní zpravodaj Rožeň, č. 3/2011)

P.S. Sladkou třešničkou na dortu bylo o týden později setkání pořadatelů v zahradě pod Petrovem, kde jsme si vyměnili zážitky s pořadateli z jiných farností. Příjemné bylo také se dozvědět, že počtem návštěvníků jsme nijak nezaostali za ostatními (ba naopak). A občerstvení servírované obsluhou v podání o. Petra Nešpora – to prostě nemělo chybu!

Fotografie z Noci kostelů v Brně-Řečkovicích najdete zde.

Ohlédnutí za Nocí kostelů v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích

Židenický kostel sv. Cyrila a Metoděje bychom během akce Noc kostelů mohli přirovnat k lidskému mraveništi. Lidé se procházeli kostelem, zastavovali se u vyrobených biblických postaviček, u výstavy židenických krojů, naslouchali poutavému výkladu o historii a výzdobě našeho kostela.

Stejně jako v loňském roce zapršelo, letos možná ještě víc. I přes nepřízeň počasí náš kostel navštívilo okolo 1100 lidí. Velký zájem byl opět o výstup na kostelní věž a na kůr s varhanami. Farní knihkupectví mělo rozšířenou nabídku knih a ikon. V průběhu celého večera účinkovalo celkem pětašedesát instrumentalistů a zpěváků. Připraven byl také kvíz zaměřený na vědomosti týkající se našeho kostela a společenství. K dispozici bylo mimořádné vydání farního zpravodaje.

Na přípravě kostela a přijetí návštěvníků se podílelo skoro padesát dobrovolníků, kterým za jejich službu chceme poděkovat.

Přejme si, aby Noc kostelů nezůstala ojedinělým otevřením naší farnosti lidem v okolí, ale abychom se učili přijímat kohokoli, kdo k nám přijde.

P. Petr Beneš, farář a Josef Veselý, farní koordinátor