Děčín-Bělá, kostel sv. Františka Xaverského

Program Noci kostelů 25. května 2018

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:
Bělá u Podmokel (dnes městská část Děčína) patřila původně k farnosti v Rozbělesích. Samostatnou farností se Bělá stala až roku 1852.

Na místě starší obecní kaple byl v letech 1787 až 1788 z prostředků tzv. náboženského fondu postaven J. W. Koschem pozdně barokní jednolodní kostel s hranolovou věží na západní straně nad průčelím, s užším, trojboce uzavřeným presbytářem a s nízkou sakristií po jižní straně.

Hlavní průčelí tříosé s mělkým středním rizalitem a lizénami, obdélníkovým portálem (v nástavci latinský nápis a chronogram 1787) a oválným oknem nad polokruhovou vzdutou římsou. Boční osy s lizénovým rámcem, nikou (v severní stěně socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století) a obdélníkovými okny. Na štítu sochy Panny Marie, sv. Floriána a Šebestiána. V bočních fasádách lodi i presbytáře pouze segmentově zakončená okna, v ose severní stěny segmentově zakončený portál. - Presbytář sklenut plochou klenbou s fabionem; pilastry s klasicistickým dekorem. Loď se zaoblenými nárožími kryta plochou rákosovou klenbou s lunetami, na stěnách dvojice pilastrů a obíhající římsa. Kruchta na dvou pilířích, vyložena do lodi. - Zařízení je převážně barokní, většinou z 18. století. Hlavní oltář je pseudobarokní s obrazem Krista utišujícího bouři na jezeře. Kazatelna raně barokní s novějšími obrazy evangelistů a Krista - Dobrého pastýře; varhany z konce 18. století, pozdně barokní. Křtitelnice (kamenná nádržka s dřevěným víkem, zapuštěná ve výklenku).

Na louce pod kostelem stojí bývalá fara z roku 1789 s mansardovou střechou.

Po vysídlení německého obyvatelstva spolu s posledním bělským farářem Ernstem Johnem - v roce 1946 - byla farnost spravována z Podmokel a bohoslužby se konaly čím dál tím méně, až se nakonec v kostele přestalo sloužit docela.
Opravy

V letech 1960 a 1961 byla opravena věž a kostel dostal novou střešní krytinu. V dalších letech byl využíván jako skladiště pro inventář jiných kostelů, např. z Rozběles, a postupně chátral. Okenní vitáže byly vytlučeny a do kostela začalo zatékat. Prosakující voda poškozovala klenbu a strop kostelní lodi.

V roce 2000 byla zahájena rozsáhlá renovace věže a krovu kostela. Oprava věže byla ukončena koncem roku 2001; věž byla nově obedněna, pokryta břidlicí a měděným plechem. Také shnilé trámy krovu kostela byly vyměněny, krov byl chemicky ošetřen a v dalších letech dostal kostel novou krytinu střechy, stejně jako sakristie.

Fasáda i výmalba kostela jsou sice dosud poničené, ale do kostela přestalo zatékat. Po vyklizení kostela zde mohla být 3. prosince 2005, na svátek patrona kostela, poprvé po mnoha desetiletích opět sloužena mše svatá. Od té doby se na svátek patrona, sv. Františka Xaverského, slaví každoročně.

V roce 2006 Táňa Altová, učitelka na děčínském gymnáziu, namalovala a sponzorovala pro kostel nový oltářní obraz. V témže roce zde vystupovaly pěvecké sbory z Pirny a z Děčína, dále ženský pěvecký sbor z České Kamenice a skupiny Altamira (Praha) a Drumsala (Děčín).

Od roku 2007 firma pana Grešíka zdarma čistí okapy kostela. Proběhl literární pořad věnovaný barokním kázáním (R. Vašinka, M. Sládek).

V roce 2008 byl kostel po letech opět připojen na elektrickou síť. Firma pana Pištěka provedla novou elektroinstalaci. Práce zaplatil farní úřad v Podmoklech za přispění sbírek ze mší svatých v Bělé. Vysekání elektriky provedla firma Jan Musil - MeDoZa zcela zdarma. Konaly se zpěvy ve stylu Taizé. Dále zde zpíval dětský flétnový sbor Hyperion spolu s ženským pěveckým sborem z České Kamenice a Jílovským komorním pěveckých sborem.

V roce 2009 pan Dušan Cintula z Bělé sponzorsky zrestauroval sochu Panny Marie. Opraven byl prasklý klenák v kostelní lodi, rovněž sponzorsky.
Akce

Akce se zde konají jen výjimečně. I když je vnitřek kostela zchátralý, má svoji atmosféru a dobrou akustiku. Od roku 2005 však bývá pravidelně jednou za rok otevřen v den svátku patrona kostela sv. Františka Xaverského a koná se mše svatá. Naposled tomu bylo v sobotu 5. prosince 2009 od 16 hodin.
Jak lze našemu kostelu pomoci?

Kostel je cennou architektonickou památkou uprostřed Bělé. Zchátralý stav omítky a vnitřku nutně vyžaduje opravu. Naším cílem je také více zpřístupnit kostel pro kulturní akce.

Děkujeme všem, kteří již pomohli prací či peněžitými dary. Na práce, úklidy je možnost se ohlásit na faře u kostela (není-li nikdo doma, stačí vhodit lístek s telefonním spojením).

Na záchranu kostela lze přispět na účet římskokatolické farnosti Bělá u Děčína, Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV; číslo účtu 3911900257/0100, variabilní symbol 1010.
Varhany

Do nového kostela, postaveného roku 1787, byl zakoupen nejprve malý pozitiv z Litoměřic, jenž byl později prodán do Saska. Po původním pozitivu instaloval 3. 7. 1792 Antonín Rutsch pozitiv z kaple Panny Marie Pomocné z Kostomlat pod Milešovkou. Roku 1793 nástroj zdobil a mramoroval děčínský truhlář Cajetan Windrich.

Těleso pozitivu, vestavěného do zábradlí kruchty, pochází z dílny varhanáře Ch. Standfusse. Vestavěný hrací stůl měl původně dvě klaviatury a pozitiv byl součástí šestnáctirejsříkových varhan, které postavil v roce 1735 v kostele sv. Vavřince v Kostomlatech mistr Standfuss. Vzdušnice měla 6 rejstříků.

V květnu 1864 nástroj přestavěl F. Müller, jenž přepracoval principál dvoustopý na čtyřstopý, dodal novou kopulu a flétnu a přistavěl pedál se dvěma rejstříky. Zhotovil rovněž dvě nové klaviatury a v roce 1884 varhany ještě opravil. Menší oprava je zaznamenána již k roku 1882, kdy se uvádí, že varhany mají dva manuály.

Jako starý nástroj byly varhany 13. prosince 1904 rozebrány a 16. prosince byl postaven nový nástroj o sedmi rejstřících, pocházející z továrny varhanáře Schiffnera v Praze. Prospektové píšťaly byly rekvírovány roku 1918 pražským varhanářem Josefem Urbanem. Před lety byly varhany z devastovaného kostela odvezeny na Slovensko. V zábradlí kruchty se zachovala skříň barokního Standfussova pozitivu bez píšťal.

Dne 16. srpna 1993 na zdejší kůr byly převezeny a uskladněny rozebrané varhany z Javorů. Do tamního kostela po léta zatékalo, narušený dřevěný strop hrozil zřícením a úplným zničením varhan na kůru. Přesto již byly varhany poničené a poškozené, hlavně nejhlubší pedálové píšťaly a zatékáním rozpadlé mosazné dráty na abstraktech. Tyto jednomanuálové mechanické varhany se zásuvkovou vzdušnicí z roku 1885 jsou dílem Jindřicha Schiffnera z České Lípy. Mají pět rejstříků manuálových a jeden pedálový.

http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz

GPS: Loc: 50°47'23.503"N, 14°10'5.196"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Karel Stein

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Děčín-Bynov, kostel Panny Marie - 1.8 km
Děčín-Podmokly, Evangelický kostel - 3.2 km
Děčín-Chrást, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého - zámek - 3.2 km
Děčín-Podmokly, modlitebna Husova sboru - 3.3 km
Děčín-Podmokly, kostel Sv. Františka z Assisi - 3.6 km
Děčín-Červený vrch, modlitebna Církve bratrské - 4.1 km
Děčín-Rozbělesy, kostel sv. Václava - 4.6 km
Děčín, kaple sv. Jiří - zámek - 4.6 km
Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže - 5.1 km
Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje - 5.1 km